Trường Mẫu giáo Tân Tập

Nghị quyết số 01/2024 sửa đổi Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND, ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh quy định về mức thu học phí năm học 2023-2024

/Uploads/4065/files/NQ%2001-2024-HDND%20Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%20m%E1%BB%A9c%20thu%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%202023-2024%20m%E1%BB%9Bi.pdf
Tác giả: Phan Thị Ngọc Hiền Nguồn: Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An